Cultureel Centrum De Wis

Loosbroek

Privacyverklaring in het kader van de AVG

Cultureel Centrum De Wis, gevestigd aan Schaapsdijk 27, 5472 PD Loosbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.de-wis.nl 
Schaapsdijk 27
5472 PD Loosbroek 
06 53 18 08 03

Functionaris Gegevensbescherming
Miriam van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Cultureel Centrum De Wis.
Zij is te bereiken via het emailadres: bestuur@de-wis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cultureel Centrum De Wis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-wis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cultureel Centrum De Wis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling. 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cultureel Centrum De Wis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultureel Centrum De Wis) tussen zit. Cultureel Centrum De Wis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint). Deze programma’s worden gebruikt om facturen te versturen naar de gebruikers van De Wis, adressenbestanden van onze gebruikers te beheren, een lijst emailadressen te maken/beheren van personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die plaatsvinden bij De Wis. De overzichten met persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) zijn opgeslagen op een beveiligde computer. Daarnaast zijn de overzichten beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cultureel Centrum De Wis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang een gebruiker van Cultureel Centrum De Wis diensten afneemt van ons, zullen wij zijn/haar gegevens bewaren. Dit geldt ook voor de personen die op onze mailinglijst ten behoeve van onze nieuwsbrief staan. Personen worden direct van de lijst verwijderd wanneer hij/zij aangeeft geen email van Cultureel Centrum De Wis meer wenst te ontvangen. Bij elke nieuwsbrief maken wij de geadresseerde hierop attent. Gebruikers van De Wis zullen uit ons overzicht met gebruikers verwijderd worden zodra ze geen diensten meer van ons afnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cultureel Centrum De Wis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cultureel Centrum De Wis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureel Centrum De Wis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-wis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cultureel Centrum De Wis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cultureel Centrum De Wis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de-wis.nl